Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 99: pseudolymfomový syndrom

 

Pseudolymfomový syndrom, závažná idiosynkratická léková reakce, je spojena s podáváním:

A ) fenobarbitalu

B) doxycyklinu

C) cefalosporinu

D) propofolu

 

 

Správná odpověď: A

 

Fenobarbital je běžně používané antiepileptikum, které má mnoho známých nežádoucích účinků, jak závislých na dávce, tak idiosynkratických. Nedávný systematický průzkum bezpečnosti antiepileptik u psů uvádí, že více než 50 % psů, kteří dostávali fenobarbital, mělo nežádoucí účinky; ty jsou však obvykle mírné a odezní po nižší dávce nebo po vysazení léku. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky fenobarbitalu jsou závislé na dávce (typ 1) a zahrnují zvýšenou aktivitu ALP a ALT v séru, sedaci, polydipsie/polyurii, ataxii, polyfagii a chronickou hepatopatii. Hlášené idiosynkratické (typ 2) reakce na fenobarbital jsou mnohem méně časté a zahrnují krevní dyskrazie, pankreatitidu, nekrolytickou dermatitidu a dyskinezi. Kvůli vzácnému výskytu těchto idiosynkratických reakcí mohou zůstat po dlouhou dobu nerozpoznané. To v kombinaci s vysokými náklady na chybnou diagnózu (potenciální eutanazie) a potenciálem reverzibilních klinických příznaků, pokud je lék vysazen, je důležité zdokumentovat nové reakce.

Pseudolymfomový syndrom je hypersenzitivní reakce na antiepileptika, která byla poprvé popsána u člověka po podání fenytoinu v roce 1950. V poslední době byl spojován s jinými antiepileptiky s aromatickou strukturou, včetně fenobarbitalu, karbamazinu a kyseliny valproové. Tento vzácný syndrom může být podskupinou lépe popsaného syndromu antikonvulzivní hypersenzitivity (AHS), někdy známého jako léková vyrážka s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Jedná se o závažnou idiosynkratickou akutní lékovou reakci na aromatická antiepileptika. Obvykle se zpočátku projevuje horečkou a malátností, po několika dnech následuje kombinace kožní vyrážky, lymfadenopatie a hepato- nebo splenomegalie. DRESS může také způsobit lymfocytózu, eozinofilii a postižení více orgánů. Pseudolymfom se od DRESS odlišuje nepřítomností eozinofilie a rychlým ústupem po pokračování léčby bez recidivy.

Patofyziologie pseudolymfomového syndromu není dobře objasněna. Aromatická antiepileptika jsou metabolizována na toxické metabolity a hydroxylované aromatické sloučeniny (oxidy arenu), které mohou vést k sekundární imunitní reakci a mohou mít přímý toxický účinek na buňky. Klinické příznaky se obvykle objevují 3–5 týdnů po prvním podání léku a odezní 2–9 týdnů po vysazení vyvolávající medikace.

Ve veterinární medicíně je popsán pseudolymfomový syndrom u psa a kočky medikovaných fenobarbitalem.

Obrázek:  wirestock  on Freepik

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28865097/

Obsah