Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 98: pasivní ventroflexe krku

 

Spojte tvrzení o ventroflexi krku u psů a koček:

A. Hypokalemie

B. Deficit thiaminu

C. Získaná myasthenia gravis

D. Idiopatická polymositis

 

1. je u koček spojena s ventroflexí krku ve 20 % případů.

2. je častější příčinou ventroflexe krku u koček než u psů.

3. je vzácnou příčinou ventroflexe krku, která je zde mnohdy pasivně v důsledku nervosvalové slabosti.

4. je častěji vidět u koček než u psů, u psů souvisí s poškozením jater.

 

 

Správná odpověď: A-2, B-4, C-1, D-3

 

Hypokalemická myopatie se může se vyskytnout u koček a psů jakéhokoli věku, ale častější je u starších zvířat. Pacienti mají často ztuhlou chůzi, slabost, intoleranci zátěži, cervikální flexi (zejména u koček) a bolest svalů. Cervikální flexe způsobená hypokalemií je běžná u koček, ale méně častá u psů. Opožděné až chybějící posturální reakce a snížené patelární a obranné reflexy mohou být přítomny v závislosti na závažnosti slabosti. Diagnóza u pacientů s kompatibilními klinickými známkami hypokalemie (<3,5 mEq/l) je relativně přímočará. Hladiny sérové kreatinkinázy (CK) jsou často středně až výrazně zvýšené.

Thiamin (tj. vitamín B1) je ve vodě rozpustný, tepelně labilní vitamín, který je rozhodující pro metabolismus sacharidů. Psi a kočky nejsou schopni endogenně syntetizovat thiamin, takže je nutné jej získávat ze stravy. Ačkoli jsou rizika nedostatku thiaminu dobře známá, nedostatečná suplementace může být důsledkem chyb při výrobě nebo skladování; během výroby může být thiamin snadno zničen vysokými teplotami, chlorovanou vodou a/nebo tím, že je v neutrálním nebo alkalickém stavu. Výrobci musí kompenzovat tuto potenciální ztrátu přidáním vysokého množství thiaminu do potravin. Kromě toho obsah thiaminu při dlouhodobém skladování klesá kvůli kombinovaným účinkům tepla a vlhkosti. Nedostatek thaminu byl popsán i u krmení komerčním krmivem. Nedostatek thiaminu je často pozorován u psů s těžkou nebo v konečném stádiu jaterní dysfunkce, protože játra jsou úložištěm thiaminu. Kočky jsou častěji postiženy než psi v důsledku jejich 3krát vyšší dietní potřeby thiaminu. Klinické příznaky u koček obvykle zahrnují nespecifické příznaky nechutenství, úbytek hmotnosti, zvracení a průjem, stejně jako neurologické známky generalizované slabosti, cervikální flexe, centrální vestibulární dysfunkce a rozšířené zornice. Mezi klinické příznaky u psů patří nespecifické známky deprese, nechutenství, úbytek hmotnosti, zvracení, apatie, slabost a záchvaty. Těžký neléčený nedostatek thiaminu může u obou druhů vést ke kómatu a smrti.

Myasthenia gravis (MG) je porucha nervosvalového spojení a je buď vrozená, nebo získaná. Vrozená MG zahrnuje vzácnou skupinu poruch charakterizovaných selháním neuromuskulárního přenosu v důsledku dědičných abnormalit presynaptických, synaptických nebo postsynaptických složek. Získaná MG je autoimunitní porucha způsobená protilátkami (nejčastěji IgG) namířenými primárně proti nikotinovým acetylcholinovým receptorům (AChR) na kosterním svalu. K funkční ztrátě AChR na nervosvalovém spojení dochází prostřednictvím 3 možných mechanismů: lýze svalové membrány závislé na komplementu, zesíťování AChR vedoucí k internalizaci AChR a snížení poločasu rozpadu AChR a přímá inhibice funkce AChR autoprotilátkami. Methimazol je potenciální příčinou lékem indukované MG u koček. Habešské a somálské kočky mají vyšší výskyt MG ve srovnání s jinými plemeny a kříženými kočkami. Klinické příznaky MG u koček jsou podobné jako u psů a zahrnují celkovou slabost bez regurgitace nebo dysfagie ( 50 %), generalizovaná slabost s regurgitací nebo dysfagií (40 %) a fokální MG s regurgitací nebo dysfagií bez generalizované slabosti (10 %). Facialní slabost se zdá být častější u koček. Megaesofagus a regurgitace jsou u koček méně časté protože se celý jejich jícen skládá z hladkého svalstva. Cervikální flexe byla hlášena u 20 % koček se získanou MG.

Idiopatická polymyozitida je neinfekční, pravděpodobně imunitně zprostředkovaná, zánětlivá myopatie u psů a koček, která se může projevit jako generalizovaná porucha nebo postihnout menší svalové skupiny (např. hrtanové svaly, extraokulární svaly). Etiologie nebyla stanovena. I když se idiopatická polymyositida může vyskytnout u psů a koček všech věkových kategorií a plemen, predispozice byla hlášena u velkých plemen, dospělých a starších psů. Klinické příznaky zahrnují intoleranci zátěže, ztuhlost, zkrácený krok všech 4 končetin, chůze po špičkách („chůze po vaječných skořápkách“) a lordóza. Postižení laryngeálních svalů může způsobit dysfagii, dysfonii nebo stridor. Cervikální flexe není častá a může být pasivní kvůli neuromuskulární slabosti nebo aktivní kvůli bolesti svalů.

Obrázek: https://www.cliniciansbrief.com/article/top-5-causes-passive-cervical-flexion#

Zdroj: https://www.cliniciansbrief.com/article/top-5-causes-passive-cervical-flexion#

Obsah