Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Vakcinace imunosuprimovaných koček ve zkratce

ABCDcatsvets publikoval na svém webu doporučení k vakcinaci imunosuprimovaných koček – od abcdcatsvets.org – originál zde, volné poznámky najdete níže:

 • pod imunosupresí rozumíme sníženou schopnost aktivace nebo efektivnosti imunitního systému,
 • u koček se jedná o častý stav, např. FeLV, FIV, ale i neinfekční onemocnění jako tumory, diabetes, chronické selhání ledvin nebo munosupresní terapie,
 • jelikož není u koček dostatek studií, jsou zde uvedené údaje částečnou extrapolací znalostí z humánní medicíny a psů,
 • obecně lze říct, že u krátkodobých imunosupresí, např. akutního onemocnění nebo krátkodobé imunosupresní terapie by měla být vakcinace posunuta po rekonvalescenci,
  • v některých případech je zde však zvýšené riziko infekce pro kočku (např. při příjmu do útulku) – v tom případě je vhodné vakcinovat v nejbližším možném termínu nebo podat hyperimunní sérum vůči panleukopenii, herpesviru a kaliciviru (komerční nebo vlastní).
 • tento článek se však věnuje chronickým onemocněním, kde vždy musíme myslet na:
  • bezpečnost modifikovaných živých vakcín, kde může dojít k obnovení patogenicity u imunosuprimovaných zvířat,
  • fakt, zda vůbec bude vakcinace fungovat u imunosuprimovaného zvířete a zda je délka ochrany porovnatelná se zdravým zvířetem,
  • zda imunostimulace navozena vakcinací nezpůsobí progresi chronického onemocnění.

 

 • vrozené imunodeficience
  • není dostatek dat, v humánní medicíně se doporučují všechny rutinní vakcinace, a stejné je doporučení u koček

 • retrovirové infekce
  • FIV, FeLV, FeFV
  • FeFV není spojován s nemocí a není nutný žádaný speciální management,
  • virus kočičí imunodeficience – FIV
   • způsobuje poruchu imunitního systému – lymfocyty ztrácejí schopnost proliferace po stimulu,
   • kočky by měli dostat pouze inaktivované vakcíny, ne modifikované živé,
   • úspěšnost závisí na individuálním jedinci – v počátečních stádiích FIV se zdá být odpověď na vakcinaci normální, avšak klinické studie vakcinace FeLV u FIV+ jedinců nepřinesly jednoznačné výsledky,
   • stejně tak existují informace, že vakcinace může zhoršovat aktuální onemocnění,
   • u dospělých FIV+ koček, které byly vakcinovány a jsou striktně indoor  je riziko střetu infekce nižší než potenciální negativní efekt vakcinace, ideálně by měli být měřeny protilátky proti FPV a vakcinovány pouze kočky s neg. protilátkami – pokud není možno měřit, vakcinace se nedoporučuje,
   • pokud nemůže být vyloučena infekce FPV, FHV, FCV, měli by být aplikovány pouze inaktivované vakcíny.
  • virus kočičí leukemie – FeLV
   • kočky s progresivní FeLV infekcí jsou více imunosuprimované než kočky s FIV,
   • FeLV způsobuje supresi humorální i celulární imunity,
   • je doporučeno vyhýbat se modifikovaným živým vakcínám,
   • je prokázáno, že vakcína proti vzteklině drží pouze půl roku,
   • je doporučeno vakcinovat i indoor kočky proti FPV, FHV a FCV pravidelně a častěji – pokud není možné kontrolovat titr protilátek, pak každých 6 měsíců.

 

 • kočky s tumory
  • existuje řada příčin imunosuprese (porucha produkce protilátek, terapie tumorů, splenektomie, inhibice celulární odpovědi),
  • nedoporučují se modifikované živé vakcíny,
  • z mála dat se zdá, že protilátková odpověď nemusí být dostatečná nebo dlouze trvající,
  • je doporučeno kontrolovat titry protilátek, zejména proti FPV, nebo vakcinovat častěji,
  • u neutropenických koček je vhodné počkat s vakcinací do úpravy stavu terapií.

 • kočky s imunosupresním onemocněním
  • diabetes mellitus
   • přesný mechanizmus imunosuprese není popsán, ale zahrnuje poruchy buněčné i protilátkové imunity,
   • diabetické kočky jsou predisponované k infekcím,
   • není vhodné vakcinovat kočky s nekontrolovaným diabetem,
   • není dostatek dat potvrzujících dekompenzaci diabetu následkem vakcinace a proto je vakcinace u stabilizovaných koček doporučena.
  • chronické onemocnění ledvin
   • u lidí zejména alterace protilátkové odpovědi,
   • řeší se ale i otázka, zda vakcinace nemůže predisponovat k chronickému onemocnění ledvin u koček – existuje zde korelace, ale kauzalita potvrzena nebyla,
   • je doporučeno měřit titry FPV a pokud jsou nízké, tak striktně indoor kočku nevakcinovat, pokud existuje riziko nákazy, pak se preferují intranazální vakcíny.
  • asplenie
   • je doporučeno měřit titry FPV, pokud není možno tak vakcinovat častěji,
   • před splenektomií vakcinace nejméně 2 týdny před zákrokem (ne později).

 • kočky dostávající imunosupresní terapii
  • glukokortikoidy
   • inhibice specifické i nespecifické imunity,
   • u dávky nad 2mg/kg se nedávají modifikované živé vakcíny,
   • u lidí se aplikují vakcíny v případě: krátkodobé aplikace (méně než 2 týdny), nízkých nebo středních dávek kortikoidů, dlouhodobé nekaždodenní podávání krátkodobě působících kortikoidů, topické aplikace a zabezpečení fyziologické hladiny kortikoidů (např. Addison),
   • u koček existuje studie, kdy podávání kortikoidů déle než 11 týdnů bylo spojeno s nedostatečnou přítomností protilátek,
   • je doporučeno počkat s vakcinací minimálně 3 měsíce po ukončení systémové terapie kortikoidy v dávce vyšší než 2 mg/kg,
   • pokud se jedná o dlouhodobou medikaci, je vhodné nepoužít modifikované živé vakcíny.
  • cyklosporin
   • na základě studií u koček dávky přesahující terapeutické neovlivňují odpověď na vakcinaci v případě booster aplikací, avšak v případě primovakcinace je odpověď nedostatečná.
  • chemoterapie
   • zde neexistuje dostatek dat, a proto se postupuje dle humánu: vakcinace předchází chemoterapii minimálně 2 týdny, pokud je zvíře vakcinováno méně než 2 týdny nebo během chemoterapie považuje se toto za nedostatečné a musí se revakcinovat 3 měsíce po ukončení chemoterapie.

 

 • kočky v celkové anestezii
  • bylo prokázáno, že vakcinace v perioperační periodě je možná (např. odchyt + vakcinace + kastrace kočky je možná).
 • geriatrické kočky
  • u geriatrických pacientů je doporučený booster v obvyklém intervalu,
  • nemusí mít adekvátní odpověď na jednu dávku nového antigenu – je dobré dodržet „klasické schéma“ tj. s boostrem.

 

 

Zdroj: http://www.abcdcatsvets.org/vaccination-in-immunosuppressed-cats/

Obsah